اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت مصوب ۱۳۸۴

الحاق متنی به عنوان ماده ( 11 ) به آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

 

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 211610 مورخ 12/12/1383 و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (97) قانون کار ‌ـ‌ مصوب 1369 ‌ـ‌ بند خ ماده (39) قانون استخدام کشوری ‌ـ‌ مصوب 1345‌ـ‌ و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب 1370‌ـ‌ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (11) به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، موضوع تصویبنامه شماره 11615/ت26734هـ مورخ 21/6/1383 افزو‌ده می‌شود:
ماده 11 ‌ـ‌ کارشناسان بهداشت محیط شاغل در و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای و‌ابسته به شرط دارابودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده (9) این آیین‌نامه از تاریخ 1/5/1384 مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد (6) و (7) این آیین‌نامه می‌شوند.

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور