اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت مصوب ۱۳۸۴

الحاق متنی به عنوان ماده ( ۱۱ ) به آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

 

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۱۶۱۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۹۷) قانون کار ‌ـ‌ مصوب ۱۳۶۹ ‌ـ‌ بند خ ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری ‌ـ‌ مصوب ۱۳۴۵‌ـ‌ و ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب ۱۳۷۰‌ـ‌ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (۱۱) به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۳ افزو‌ده می‌شود:
ماده ۱۱ ‌ـ‌ کارشناسان بهداشت محیط شاغل در و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای و‌ابسته به شرط دارابودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده (۹) این آیین‌نامه از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد (۶) و (۷) این آیین‌نامه می‌شوند.

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور