دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت مصوب ۱۳۹۰

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (بخشنامه شماره ۲۱۵۳۷۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوب مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورایعالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید:

۱- نحوه اعمال ۱۰ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۹۲ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۱) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ ۱۰ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۰ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۰ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبخود دستخوش افزایش خواهد شد)

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۰ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و مغیر مزد کمتر از ۱۶۲۳۷۵ ریال در روز گردد، ‌ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۶۲۳۷۵ ریال خواهد بود.

۳- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر،‌ حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

اسماعیل ظریفی آزاد- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت