قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸

قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1378,04,30

‌ماده واحده

 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (1قانون مذکور الحاق می ‌گردد و عنوان تبصره (2) آن به تبصره (3) تغییر می‌ یابد:
‌تبصره 2 – محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت ‌های مربوط به سوخت ‌رسانی کشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.

متن زیر جایگزین ماده (18قانون مذکور می ‌شود:
‌ماده 18 – تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و ‌یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌ انجام می ‌شود.
‌تبصره 1 – تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط‌ شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.
‌تبصره 2 – افتتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.
‌تبصره 3 – نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می ‌شود.
‌تبصره 4 – معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.
‌واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده ‌اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.

متن زیر جایگزین ماده (21قانون مذکور می ‌شود:
‌ماده 21 – حقوق قانونی سرمایه ‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه ‌سرمایه‌ گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه ‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه‌ خسارت به عهده دولت می‌ باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌ های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آیین نامه‌ ای خواهد بود که به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

متن زیر جایگزین ماده (22) می ‌شود:
‌ماده 22 – ثبت شرکتها و مالکیت‌ های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی ‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (81)‌ قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می ‌شود.
‌تبصره – ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می ‌شود.

متن زیر به عنوان ماده (28) به قانون مذکور الحاق می ‌شود:
‌ماده 28 – تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزارو سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 /4 /1378 با اصلاحاتی به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری