قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

ماده واحده

اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی ‌پروانه کار تحصیل نمایند.

تبصره 1 – تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر‌جبران خسارت مالی در هر بار ، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون (10000000) ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم به‌پرداخت پنجاه میلیون (50000000) ریال و برای بار سوم به پرداخت یکصد میلیون (100000000) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره 2 – همه ساله نرخ فعالیت کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین ‌خواهد شد. کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفه‌های یاد شده و‌مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهند بود.

تبصره 3 – میزان جریمه‌های نقدی مذکور در تبصره (1) براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود هر سه‌ سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.

تبصره 4 – ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 25/7/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- ‌مهدی کروبی