چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی بودجه مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران

چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (مصوبه ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران)

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۸ بنابه پیشنهاد شماره ۹۹۵۴/۲۰/۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی را به شرح زیرتصویب نمود:

۱- آن دسته از دستگاه های دولتی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۶۲ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط وضعیت اقتصادی آن ها را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که درقوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند این گونه افراد مشمول آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ مصوب ۱۵/۶/۱۳۶۸ هیات وزیران هستند، لیکن مدت خدمت آن ها به صورت خرید خدمت، به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود.

۲- ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۹/۱۳۰۱ مورخ ۶/۶/۱۳۶۴ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره ۳۰۳۰/۴۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۱ سازمان اموراداری و استخدامی کشور اشتغال دارند، مطابق مقررات قانون کار خواهد بود.

۳- دستگاه های مشمول این تصویب نامه مکلفند قراردادهای آن دسته از کارکنان خرید خدمت را که بدون کسب مجوزهای قانونی اشتغال یافته اندیا تبدیل وضعیت طبق شرایط بند یک این تصویب نامه را نمی پذیرد، حداکثر تا پایان موعد مقرر موضوع بند یک لغو نموده و بر اساس مقررات با آن ها رفتار نماید.

۴- سازمان اموراداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های ذی ربط،ت سهیلات لازم را به منظور تبدیل یا ایجاد پست سازمانی موقت متناسب با حجم کارکنانی که از خرید خدمت به پیمانی تبدیل وضع شده اند فراهم نماید.

۵- در صورتی که مجموع دریافتی کارکنان موضوع این تصویب نامه پس از تطبیق وضع با آیین نامه استخدام پیمانی از مبالغ دریافتی قبلی آنان کمتر باشد دستگاه های یادشده ازمحل اعتبارات مربوط نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام می کند و هرگونه افزایش بعدی که بر اساس مقدمات استخدام پیمانی صورت می گیرد تا استهلاک کامل، از مبلغ مزبور کسر می شود.

۶- قرارداد خرید خدمت افرادی که بر اساس تصویب نامه ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۳/۱۳۶۲ به استخدام درآمده اند، تا هنگام تبدیل وضعیت که به هرحال بیش از ۶ ماه نخواهد بود، به قوت خود باقی است.

۷- از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت عناوین مشابه ممنوع است.

۸- کسانی که در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهایی خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه ها همکاری می نمایند، مشمول مقررات این تصویب نامه نیستند و با رفع نیاز به آن ها، در طول اجرا طرح یا پس از اجرای طرح یا پس از پایان طرح نسبت به خاتمه همکاری و فسق قرارداد خرید خدمت آنان اقدام می شود.

۹- سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را در جهت اجرای این تصویب نامه با دستگاه های مشمول به عمل می آورند.

معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی