آییننامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مصوب 1364

هیئت ویران در جلسه مورخ ۲۰ / ۶ / ۱۳۶۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷ / ۶۹۶ / ۸۱۰۱ مورخ ۳ / ۵ / ۱۳۶۴ وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد بند ب ماده ۲۲‌اساسنامه شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران موضوع لایحه قانونی ملی‌ کردن سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۵۹ ‌شورای انقلاب آئیننامه معاملات شرکت مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئیننامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مصوب ۱۳۶۴,۰۶,۲۰

فصل اول – نصاب معاملات

ماده یک 

معاملات به سه دسته جزئی، متوسط و عمده تقسیم میشوند.
‌الف – معاملات جزئی
‌معاملاتی است که مبلغ آن از پانصد هزار ریال تجاوز نکند.
ب – معاملات متوسط
‌معاملاتی است که مبلغ آن از پانصد هزار ریال بیشتر و از پنج میلیون ریال تجاوز نکند.
ج – معاملات عمده
‌معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر باشد.

تبصره یک ‌مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد میباشد.

تبصره دو ‌مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب دستگاه میباشد.

فصل دوم – روش انجام معاملات

ماده دو 

‌در مورد معاملات جزئی مأمور خرید باید به فروشندگان کالا با انجام دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار مورد نیاز معامله را‌ با رعایت صرفه شرکت انجام دهد، مأمور خرید باید ذیل فاکتور را با قید نام و نام خانوادگی، سمت و تاریخ و ذکر اینکه معامله با کمترین بهای ممکن انجام شده‌است امضاء کند.

ماده سه 

‌در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام ‌دهندگان کار مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد از هر کدام روی برگ جداگانه ‌استعلام بهای کتبی بعمل آورد، به این ترتیب که مأمور خرید نوع کالای یا کار مورد معامله و مقدار و مشخصات آنرا بطور کامل در برگ استعلام بهاء تعیین و ‌فروشنده کالای یا انجام ‌دهنده کار حداقل بهای آراء با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ امضاء نماید، مأمور خرید ‌باید ذیل برگهای استعلام بهاء اعلام نماید که استعلام بوسیله او بعمل آمده با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء نماید.

تبصره یک ‌در مواردیکه فروشنده یا انجام دهنده کار در محل کمتر از سه نفر باشد، مأمور خرید مراتب را باید گزارش نماید تا کمیسیون معاملات تصمیم مقتضی را اتخاذ ‌نماید.

تبصره دو ‌مأمور خرید باید با توجه به مدتیکه فروشندگان کالا یا انجام‌ دهندگان کار در برگ استعلام بهاء برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‌اند، طوری اقدام نماید که بعلت انقضای مدت خسارتی ایجاد نشود، ضمناً در صورتیکه مأمور خرید استعلام بهاء حداقل را عادله تشخیص دهد، معامله را انجام خواهد داد.

ماده چهار 

‌در مورد معاملات عمده شرکت باید از طریق مناقصه عمومی یا مناقصه محدود با تشخیص مدیر عامل اقدام نماید.

الف مناقصه عمومی

ماده پنج 

‌آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت باقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر میگردد:

تبصره ‌در صورت لزوم آگهی علاوه بر انتشار آگهی در داخل کشور موضوع در خارج از کشور نیز آگهی خواهد شد و نسخه ‌ای از آگهی بوسیله وزارت امور خارجه بهر‌یک از سفارتخانه‌های ممالک مربوطه در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در ممالک مربوطه در خارج از طریق وزارت مذکور ارسال خواهد شد.

ماده شش 

‌در آگهی مناقصه نکات زیر ذکر میشود:
‌الف – نوع و مقدار کالا و کار با ذکر مشخصات.
ب – مدت، محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردیکه طرف معامله در تحویل تأخیر نماید.
ج – تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده ‌تسلیم شرکت شود.
‌د – مدت قبول و محل تسلیم پیشنهادها.
ﮬ – میران سپرده شرکت در مناقصه باید بطور نقد بحساب سپرده شرکت در بانک واریز و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.
و میزان تضمین حسن انجام معامله به ترتیب دریافت و استرداد آن.
‌ز – حداکثر مدتیکه برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
ح – روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه.
ط – میزان پیش‌ پرداخت در صورتیکه به تشخیص دستگاه مناقصه‌ گزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
ی – محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط عمومی و مشخصات دیگر مورد لزوم.
ک – محل توزیع نمونه‌های ضمانتنامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در اینصورت ضمانتنامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید ‌اینکه مورد قبول است، باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
ل – تصریح اینکه شرکت در قبول پیشنهادها و انعقاد قرارداد و یا رد آنها دارای اختیارات تام میباشد.
م – شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه‌ گزار موضوع این آئیننامه میباشد.

ماده هفت 

‌در صورتیکه ذکر شرایط خاصی علاوه بر آنچه در ماده شش ذکر شده لازم تشخیص داده شود، مشروط بر اینکه با قوانین و مفاد این آئیننامه مغایر نباشد، ‌شرکت میتواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید، چنانچه مواردیکه باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد، میتوان در آگهی‌ تصریح نمود که نقشه‌ها و برگ شرایط عمومی و مشخصات و نظایر آن در محل معینی موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آنرا دریافت و با قید ‌قبول امضاء و یا پیشنهاد خود را ضمیمه و تسلیم نمایند، ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد بهر عنوان‌ ممنوع میباشد.

ماده هشت ‌کمیسیون مناقصه در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نشود، سریعاً سپرده او را ضبط همچنین سپرده نفر دوم در صورتیکه از انجام معامله امتناع‌ نماید را ضبط خواهد نمود، ضمناً شرکت میتواند مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد، مشروط بر اینکه کلیه محاسبات‌ فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسب و قابل تطبیق باشد.

ماده نه 

‌کمیسیون مناقصه به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتیکه بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر نخواهد داد و شرکت در رد ‌هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

ماده ده 

‌هزینه ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین هر گونه مالیات و عوارض به عهده برنده مناقصه خواهد بود و آنچه که بصورت تکلیفی بایستی [به] وسیله‌ شرکت کسر و وصول گردد، طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

ماده یازده 

‌کمیسیون مناقصه در مورد مناقصه مکلف به رعایت موارد زیر میباشد:
‌الف – مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهیهائیکه در داخل کشور منتشر میشود از تاریخ اولین نوبت انتشار از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهیهائیکه ‌در خارج از کشور طبق تبصره ماده پنج منتشر میشود از شصت روز نباید کمتر تعیین شود.
ب – در صورتیکه به تشخیص شرکت نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شرایط و مشخصات و نمونه‌های ضمانتنامه و قرارداد و مدارک دیگری تهیه ‌شود، قبل از نشر آگهی باید آنها را تهیه کند.
ج – میزان پیش‌پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانتنامه بانکی پرداخت خواهد شد.
‌د – میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتیکه میزان سپرده ‌به ماخذ فوق از یک میلیون ریال بیشتر شود، کمیسیون میتواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از یک میلیون ریال کمتر نباشد تقلیل دهد.
ﮬ – حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتیکه موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ‌ماشین‌آلات باشد، پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله میباشد و باید بصورت نقد به حساب سپرده بانکی شرکت تحویل شود، در مورد ‌معاملات ساختمانی و برابری علاوه بر پنج درصد مذکور شرکت باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حس انجام معامله ‌منظور کند.

ب مناقصه محدود (‌دعوتنامه)

ماده دوازده

‌دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال میشود که صلاحیت آنها برای شرکت در مناقصه مورد نظر قبلا تشخیص داده شده و نام آنها در فهرستواجدین صلاحیت درج شده باشد.

ماده سیزده 

‌تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه، ماشین‌آلات، لوازم کار، کادر فنی، تخصص، سابقه کار و عمل و سایر شرایط خواهد بود که به اقتضای نوع معامله‌ وسیله اعضاء کمیسیون تشخیص صلاحیت (‌هیئت مدیره) شرکت تعیین میشود و این ضوابط در آگهی منتشره مناقصه اعلام خواهد شد.

ماده چهارده 

‌در مواردیکه تشخیص صلاحیت وسیله دستگاههای دولتی بعمل آمده خصوصاً در مورد مسائل و معاملات پیمانکاری راه و ساختمان و تأسیسات ومشاورین، درجه‌ بندی و تعیین صلاحیت آن در دستگاه دولتی و وزارت برنامه و بودجه مورد عمل خواهد بود، شرکت میبابد، منحصراً از فهرست واجدین‌ صلاحیت مربوط استفاده نماید.

ماده پانزده 

‌دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای پنج نفر اشخاصیکه نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد، مگر ‌آنکه در فهرست مزبور حداکثر معاملاتیکه در زمان واحد میتوان به یک شخص واگذار نمود پیش‌بینی ‌شده باشد که در اینصورت از کسانیکه معاملاتواگذاری به آنها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد، دعوت بعمل نخواهد آمد.

ماده شانزده 

‌مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتیکه با مقررات مناقصه محدود مغایر باشد در مناقصه محدود نیز لازم‌الرعایه است.

ج کمیسیون مناقصه

ماده هفده 

‌کمیسیون مناقصه از پنج نفر بشرح زیر تشکیل میشود:
۱ –
معاون اداری و مالی ۲ – معاون فنی (‌طرحها و برنامه‌ها) ۳ – مدیر مالی ۴ – مدیر یا رئیس اداره تدارکات ۵ – رئیس واحد متقاضی.

تبصره ‌در صورتیکه حضور یک نفر کارشناس متخصص در کمیسیون مناقصه ضرورت داشته باشد با انتخاب مدیر عامل کارشناس تعیین و در کمیسیون شرکت خواهد ‌کرد.

ماده هجده 

‌در صورتیکه در مدت مقرر آگهی مناقصه از طرف فروشندگان یا انجام ‌دهندگان پیشنهادی نرسیده باشد، شرکت مناقصه را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ‌ تصمیم به کمیسیون ماده (‌هفتاد و یک) قانون محاسبات عمومی احاله خواهد داد.

ماده نوزده

‌پیشنهادات واصله با حضور کلیه اعضاء کمیسیون مفتوح، رسیدگی و بشرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد شد.
‌الف – در صورتیکه در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل میشود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و ‌بشرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتیکه به نظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنهاد شده (‌یا بهای پیشنهاد شده در موردیکه فقط یک پیشنهاد ‌رسیده باشد) عادله باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر اینصورت میتواند اظهار نظر کند که مناقصه تجدید یا‌ حداقل از سه نفر استعلام بهاء شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعلام بهاء کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده ‌در مناقصه باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام میکند مگر اینکه تفاوت این دو بها کمتر از پنج درصد باشد که در اینصورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهای بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد ودر صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد یا‌ تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد کمیسیون میتواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را بعنوان برنده مناقصه اعلام کند، یا رأی به تجدید مناقصه دهد.
ب – در صورتیکه پیشنهاد دهندگان و استعلام ‌دهندگان کمتر از سه نفر باشند و بهای بدست آمده برابر یا کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده و یا فهرست بهایوزارت برنامه و بودجه باشد، پیشنهاد دهنده حداقل را کمیسیون میتواند بعنوان برنده اعلام نماید.

ماده بیست 

‌شرکت باید قبل از روز افتتاح پیشنهادات شاخص قیمتهای مربوط به مورد مناقصه را به وسائل مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه نموده و در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه جهت بررسی و تطبیق با قیمتهای رسیده قرار دهد.

ماده بیست و یک

‌در مواردیکه کمیسیون مناقصه رأی به تجدید مناقصه بدهد احاله موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده (‌هفتاد و یک) قانون محاسبات‌عمومی بلامانع است.

ماده بیست و دو 

‌در مواردیکه موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد و هر گاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای شرکت پیش‌بینی نشده باشد، کمیسیون‌مناقصه میتواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است، برنده مناقصه اعلام نماید.

د اجرای نظر کمیسیون مناقصه

ماده بیست و سه

‌به محض اعلام برنده مناقصه وسیله کمیسیون مناقصه، شرکت باید نتیجه را به برنده ابلاغ کند که برای انجام معامله مراجعه نماید و در صورتیکه بین اعضاء ‌کمیسیون اختلافی در زمینه موارد مناقصه وجود داشته باشد، باید مراتب جهت اخذ تصمیم نهائی به هیئت مدیره شرکت گزارش شود.

تبصره ‌احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه مجری خواهد بود.

ماده بیست و چهار

‌در مواردیکه کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او و سپرده شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم با رعایت مفاد قسمت اخیر ماده بیست و‌پنج قرارداد نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

ماده بیست و پنج

‌در صورتیکه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت ده روز (‌باستثنای ایام تعطیل) نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله و انعقاد قرارداد ‌اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او به نفع شرکت ضبط خواهد شد و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار‌دارد به شرطی که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد، ابلاغ میگردد، اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ده روز (‌باستثنای‌ایام تعطیل) نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله و انعقاد قرارداد اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط و مراتب برای اتخاذ ‌تصمیم نهائی به کمیسیون مقرر در ماده (‌هفتاد و یک) قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.

تبصره ‌در صورتیکه طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد مدت مقرر حداکثر تا یکماه تعیین میشود، مراتب باید در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده‌ باشد.

ماده بیست و شش

‌مأموران مسئول در شرکت موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه به برنده بنحوی اقدام نمایند که بعلت انقضای مدت خسارتی‌ متوجه شرکت نشود، و الا مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده بیست و هفت

‌در صورتیکه حائز حداقل بهاء در مناقصه بیش از یکنفر باشد و بین آنها نسبت به انجام معامله با یکی از آنها توافق نشود، حق تقدم با برنده‌ای خواهد بود که در ‌محل انجام کار سکونت دارد، در صورتیکه در یک شرایط باشند، کمیسیون برنده را از طریق قرعه‌ کشی انتخاب خواهد نمود.

فصل سوم – انعقاد قرارداد

ماده بیست و هشت

‌در معاملاتیکه تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده (‌بیست و پنج) این آئیننامه مقدور نباشد، شرکت باید قرارداد با برنده مناقصه منعقد نماید.

ماده بیست و نه

‌در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
‌الف – نام متعاملین (‌طرفین معامله)
ب – نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن.
ج – مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
‌د – ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردیکه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلا تأخیر نماید.
ﮬ – الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتیکه تهیه این نمونه لازم باشد، در اینصورت نمونه کالا باید با مهر و امضاء طرفین معامله ممهور و نزد‌ شرکت بماند.
و اقرار برنده مناقصه باینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
‌ز – اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
ح – بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن در مواردیکه انجام کار بر اساس واحد بهاء باشد، بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر میشود ولی بهای ‌کارهای انجام یافته بر اساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
ط – مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتیکه در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
ی – میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول آن و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.
ک – مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی بر اساس شرایط مناقصه.
ل – اقرار به عدم شمول ممنوعیت در معاملات دولتی.
م – سایر تعهدات مندرج در شرایط مناقصه و شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد، مشروط بر اینکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه که در شرایط ‌مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد.
ن – رعایت و استفاده از فرم پیمان و سایر شرایط عمومی پیمان و فرمها و مدلهائی که وسیله وزارت برنامه و بودجه برای استفاده دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شده‌است.

فصل چهارم ترتیب تحویل کالا یا خدمت

ماده سی 

‌تحویل مورد معامله بشرح زیر انجام میشود:
‌الف – در مورد معاملات جزئی بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار حسب مورد.
ب – در مورد معاملات متوسط بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده.
ج – در مورد معاملات عمده بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگری که از طرف شرکت تعیین خواهد‌ شد.

تبصره یک ‌تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای (ب) و (ج) این ماده با تنظیم صورتمجلس باید انجام شود و پس از اینکه مسلم شد کالا یا کار دارای تمام‌ مشخصات لازم میباشد، مراتب و مقدار آن در صورتمجلس تحویلی ذکر و از طرف مسئولان مربوط با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ باید امضاء شود،‌ در مورد بند (‌الف) گواهی تطبیق مشخصات کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار میباشد.

تبصره دو –در مواردیکه تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد، نماینده قسمت تقاضا کننده از بین کسانی باید انتخاب شوند که دارای اطلاعات ‌کافی در این خصوص باشد و این مسئولیت را عهده‌ دار خواهد بود.

ماده سی و یک

‌برای کالای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد، صادر گردد و پس از امضای انباردار در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار ‌روی قبض قید خواهد شد.

تبصره ‌در مواردیکه کالا به انبار تحویل نمیگردد، حسب مورد باید بوسیله تحویل گیرنده تکالیف مربوط به انباردار انجام شود و رسید یا صورتمجلس مربوط مبنای ‌صدور قبض و حواله انبار خواهد شد.

ماده سی و دو 

‌در صورتی که در شرایط معامله یا شرایط عمومی پیمان برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه که در مواد (‌سی) و (‌سی و یک) تعیین شده، تکالیف دیگری نیز ‌پیش‌بینی شده باشد، باید اجراء شود.

ماده سی و سه

‌در مواردیکه بین مسئولان تحویل مورد معامله مذکور در بندهای (ب) و (ج) ماده (‌سی) از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به کار یا کالائی که باید ‌تحویل گرفته شود، اختلاف نظر باشد هر یک از مسئولان مذکور نظر خود را در صورتمجلس قید خواهند کرد و ترتیب انجام تحویل مورد معامله از طرف هیئت ‌مدیره شرکت ضمن جلب نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهد شد.

فصل پنجم مزایده

ماده سی و چهار

‌در مورد معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاء با رعایت صرفه شرکت معامله را انجام دهد و سند‌مربوطه را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند.

ماده سی و پنج

‌در مورد معاملات متوسط حراج بشرح زیر انجام خواهد شد:
‌الف – اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در‌ صورت ضرورت بوسائل و طرق انتشاراتی دیگر از طریق رادیو یا تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
ب – مورد معامله باید قبلا بوسیله کارشناس منتخب شرکت ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و بخریداری که بالاترین بهاء را پیشنهاد کند، ‌واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود، مجدداً باید ارزیابی شود.

ماده سی و شش

‌در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده بشرح زیر بعمل میآید:
‌الف – در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آئیننامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده، در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.
ب – مقرراتیکه در این آئیننامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و ‌تحویل مورد معامله معین شده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجراء شود.

فصل ششم ترک مناقصه یا مزایده

ماده سی و هفت

‌در موارد زیر شرکت میتواند معاملات را بدون رعایت ترتیب مناقصه یا مزایده انجام دهد:

الف در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و یا شهرداریها و یا موسسات وابسته بآنها باشد.

تبصره ‌فروشنده باید مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.

ب در مورد خرید کالاها از نمایندگان انحصاری اعم از دولتی یا غیر دولتی با نرخ دولتی و یا سایر کالاهائیکه از طرف دولت برای آنها تعیین نرخ شده باشد.

ج در مورد خرید یا اجاره اموال غیر منقول.

تبصره ‌در مواردیکه نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانجات خارجی یا داخلی کالا را موجود نداشته باشد یا به نرخ اعلام شده از طرف ذیصلاح نفروشد‌ شرکت میتواند کالاهای مورد نیاز را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات این آئیننامه خریداری کنند و در صورتیکه کالا را از نماینده انحصاری فروش یا‌ کارخانه داخلی با نرخ بیشتری خریداری کنند، باید مراتب را به وزارت بازرگانی اعلام نماید.

د در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها و سایر مراجع قانونی برای آنها تعیین شده باشد.

ﮬ در مورد کرایه حمل و نقل هوائی، دریائی، هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

و در مورد خرید ادوات و ابزار و وسائل فنی و همچنین قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات موجود و نظائر آن.

ز در مورد چاپ و صحافی مطبوعات و انتشارات شرکت (‌طبق ضوابطی که از طرف دولت تعیین میشود).

ماده سی و هشت

‌در مواردیکه انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیأتی مرکب از مدیر عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی میسر یا به مصلحت نباشد میتوان معامله را بطریق دیگری انجام داد و در اینصورت هیأت مزبور با رعایت صلاح و صرفه شرکت، نحوه انجام اینگونه معاملات را هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا‌ یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

تبصره ‌کمیسیون موضوع ماده (‌سی و هشت) این آئیننامه با حضور کلیه اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات با اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود و کلیه مراجعات به‌ کمیسیون ترک مناقصه یا مزایده باید از طریق هیئت مدیره یا کمیسیون مناقصه انجام گیرد.

فصل هفتم مقررات عمومی

ماده سی و نه

‌اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آئیننامه در کمیسیون مذکور در ماده (‌سی و هشت) با حضور طرف قرارداد مطرح و بررسی و توافق خواهد شد، این‌ توافق قطعی و لازم‌الاجراء است و در صورت عدم حصول توافق، مدعی میتواند به دادگاه صلاحیتدار دادگستری مراجعه نماید.

ماده چهل 

‌در مورد مناقصه کارهای ساختمانی و تأسیساتی، هرگاه کارهای جدیدی که قیمت آن در فهرست بهاء پیش‌بینی نشده در ضمن عمل پیش بیاید، بهای واحد آن‌ کارها به تناسب قیمتهای اولیه از طرف کارشناسانیکه توسط شرکت انتخاب میگردند، تعیین و به موافقت پیمانکار و به تصویب کمیسیون مناقصه خواهد‌ رسید، ولی مبلغ کل کارهای جدید که بدین ترتیب عمل میشود نباید از بیست درصد برآورد اولیه پیمان تجاوز کند.

ماده چهل و یک

‌دریافت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله بلامانع میباشدودر هر صورت به تشخیص مدیر عامل شرکت قابل تبدیل به یکدیگر میباشد.

تبصره ‌ترتیب دریافت و نگهداری و استرداد ضمانتنامه بانکی و اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه طبق دستورالعملی است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌صادر میشود.

ماده چهل و دو 

‌شرکت باید مایحتاج خود را بموقع پیش‌بینی و در فصل مناسب تهیه کند

نخست‌وزیر – ‌میرحسین موسوی