اجازه ترخیص قطعی خودروها و و قطعات منفصله وارداتی گروه خودروسازی سایپا و گروه ایران خودرو به گمرک جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386

اجازه ترخیص قطعی خودروها و و قطعات منفصله وارداتی گروه خودروسازی سایپا و گروه ایران خودرو به گمرک جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶,۰۷,۱۹

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد اجرای تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده و مدیریت مصرف سوخت و گازسوز کردن خودروها و کاهش تقاضای مصرف که در جلسه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۸۶ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۴۴۵۲۵ /ت ۳۷۲۱۳ هـ مورخ ۲۶ /۳ /۱۳۸۶ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد:

گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است به مدت سه ماه از اول آذر ماه سال ۱۳۸۶ (۱ /۹ /۱۳۸۶) خودروها و یا قطعات منفصله خودروهای وارداتی گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو را تا سقف معادل چهارصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۰) ریال حقوق ورودی برای هر یک (در مجموع نهصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰۰) ریال) ترخیص قطعی نماید. هر یک از این دو گروه موظفند در رأس مهلت مقرر با ارایه گواهی های اسقاط خودروهای فرسوده، نسبت به تسویه بدهی خود با گمرک ایران اقدام کنند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور