اصلاح آیین نامه موضوع تبصره (12) قانون چگونگی محاسبه  و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1378

اصلاح آیین نامه موضوع تبصره (12) قانون چگونگی محاسبه  و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1378,07,21

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 /7 /1378 بنا به پیشنهاد شماره 102571 مورخ 6 /3 /1378 وزارت صنایع تصویب نمود:
بندهای (5) و (6) آیین نامه موضوع تبصره (12) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371 – (موضوع تصویب نامه شماره 53614 /ت518هـ مورخ 6 /12 /1371) به شرح زیر اصلاح می شود:
« 5 – مینی بوس:
وسیله نقلیه موتوری مسافربری است که ظرفیت آن با راننده حداقل (16) نفر و حداکثر (26) نفر باشد و مشمول ردیف 02 /87 ب تعرفه گمرکی است.
6 – اتوبوس:
وسیله نقلیه موتوری مسافربری است که ظرفیت آن با راننده حداقل (27) نفر باشد و مشمول ردیف 02 /87 ب تعرفه گمرکی است.»

حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور