تصویبنامه راجع به وجه‌الضمان مربوط به ترانزیت کالا مصوب 1372

تصویبنامه راجع به وجه‌الضمان مربوط به ترانزیت کالا مصوب ۱۳۷۲,۰۹,۰۳

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳ /۹ /۱۳۷۲ بنابه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کلیه کالاهای تزانزیتی که توسط شرکت‌های معتبر حمل و نقل بین‌المللی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری حمل می‌شوند از نظر سپردن وجه‌الضمان مربوط به تزانزیت کالا، در حکم کالاهای مجاز تلقی شده و وجه مذکور مطابق بند (۱) ماده (۱۸۰) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۵۱ – دریافت می گردد.

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی