تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی مصوب 1397

تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی مصوب ۱۳۹۷,۰۷,۰۱

هیأت وزیران در جلسه ۱ /۷ /۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی، ردیف تعرفه های (۴۰۱۱۲۰۱۰)، (۴۰۱۱۲۰۲۰)، (۴۰۱۱۲۰۳۰) و (۴۰۱۱۲۰۹۰) پنج درصد (۵ ٪) تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری