تصویب نامه قانونی مربوط به معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به استثنای عوارض بندری مواد داروئی و ماشین آلات داروسازی که توسط بنگاه خیریه دارو پخش وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی وارد ایران میشود. مصوب 1358

تصویب نامه قانونی مربوط به معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به استثنای عوارض بندری مواد داروئی و ماشین آلات داروسازی که توسط بنگاه خیریه دارو پخش وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی وارد ایران میشود. مصوب [1358]58/1/21

هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 21/1/1358بنابه پیشنهاد مورخ 8/1/1358 وزارت بهداری و بهزیستی تصویب نمودند کمافی السابق مواد داروئی و ماشین آلات داروسازی که توسط بنگاه خیریه داروپخش و ابسته به وزارت بهداری و بهزیستی وارد ایران میشود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی باستثنای عوارض بندری معاف گردد .
تصویب نامه قانونی مربوط به معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به استثنای عوارض بندری مواد داروئی و ماشین آلات داروسازی که توسط بنگاه خیریه دارو پخش وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی وارد ایران میشود که بتصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد .