قانون استخدام حداکثر 1500 نفر در وزارت امور اقتصادی و دارائی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367

قانون استخدام حداکثر ۱۵۰۰ نفر در وزارت امور اقتصادی و دارائی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷,۱۲,۰۷

ماده واحده – به وزارت امور اقتصادی و دارائی و گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت به استخدام ۱۵۰۰ نفر با تأیید سازمان ‌امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. ‌

تبصره – در استخدام افراد واجدالشرایط موضوع این قانون اولویت به ترتیب با افراد بومی شهرستان و استان محل مورد نیاز میباشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی