قانون ترخیص اتومبیلهای وارده به کشور توسط ساکنین جزایر خلیج فارس، استان سیستان و بلوچستان و لارستان‌ مصوب 1361

قانون ترخیص اتومبیلهای وارده به کشور توسط ساکنین جزایر خلیج فارس، استان سیستان و بلوچستان و لارستانمصوب ۱۳۶۱,۱۱,۰۳با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده به گمرک ایران اجازه داده میشود اتومبیلهای سواری و وانت متعلق به ساکنین جزایر ایرانی خلیج فارس و استان سیستان و ‌بلوچستان و لارستان را که از طریق غیر مجاز به کشور وارد شده‌اند با تأیید مالکیت و احراز سکونت آنان در منطقه در صورت مراجعه تا تاریخ۳۱ر۱ر۶۲ و اظهار به گمرک با دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بر مبنای ارزش سیف آخرین مدل با قید غیر قابل خروج از منطقه (‌جزیره – استان) تا پنج سال برای هر نفر یکدستگاه ترخیص نماید. ‌

تبصره مقررات قانون مزبور ناظر است به اتومبیلهائی که حداکثر تا تاریخ پایان شهریور ماه ۶۰ به کشور وارد شده‌اند و اتومبیلهائی که فاقد سابقه‌ ثبت خودرو در دفاتر فرمانداری یا بخشداری یا گمرک باشند یا بعداً به کشور وارد شده قابل ترخیص نبوده در صورت تحویل به گمرک و صدور قبض‌ انبار تا دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون میتوانند اتومبیل خود را مرجوع نمایند. بعد از انقضای مهلت مزبور اتومبیلهای موصوف مشمول‌ مقررات قاچاق خواهند بود. ‌

تبصره ۲ – ساکنین استان هرمزگان و بنادر استان بوشهر مشمول قانون فوق خواهند بود.
در مورد مشمولین این تبصره مهلت مراجعه دو ماه بعد از‌تصویب خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب ‌و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی