لایحه قانونی اجازه استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض وصولی از مشروبات الکلی که منهدم میشود مصوب 1358

لایحه قانونی اجازه استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض وصولی از مشروبات الکلی که منهدم میشود مصوب ۱۳۵۸,۰۹,۲۱

ماده واحده – به گمرک ایران اجازه داده میشود نسبت باسترداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض (باستثنای حق انبارداری و باربری ) وصولی از مشروبات الکلی که بنا به تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی غیرقابل مصرف بوده و در گمرکات و یا انبارهای عمومی موجود باشد در صورت انهدام اقدام نماید.