لایحه قانونی افزایش مهلت توقف کالا در اماکن گمرکی هوائی مصوب 1359

لایحه قانونی افزایش مهلت توقف کالا در اماکن گمرکی هوائی مصوب ۱۳۵۹,۰۴,۱۵

ماده واحده – حداکثر مهلت توقف کالا در اماکن گمرکی هوائی (فرو دگاهها) از تاریخ صدور قبض انبار دوماه خواهد بود و در صورتیکه ظرف مهلت مزبور صاحبان کالا برای انجام تشریفات قطعی گمرکی کالای خود اقدام ننمایند کالا متروکه محسوب میگردد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران