لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سودبازرگانی قسمت ها و قطعات و لوازم یدکی مورد مصرف کشتی ها و سایر و سائط نقلیه دریائی شرکت کشتیرانی آریا مصوب 1358

لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سودبازرگانی قسمت ها و قطعات و لوازم یدکی مورد مصرف کشتی ها و سایر و سائط نقلیه دریائی شرکت کشتیرانی آریا مصوب ۱۳۵۸,۱۱,۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – بشرکت کشتیرانی آریا اجازه داده میشود قسمت ها و قطعات و لوازم یدکی مورد مصرف کشتی ها و سایر و سائط نقلیه دریائی خود را مشمول هر شماره از تعرفه گمرکی که باشد بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض باستثناء هزینه های تخلیه و بارگیری و انبارداری وارد و از گمرک با انجام تشریفات گمرکی ترخیص نماید.

تبصره ۱ ـ تشخیص اینکه قسمتها و قطعات و لوازم یدکی و ارده مورد مصرف کشتی و سایر و سائط نقلیه دریائی میباشد یا خیر بعهده نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)ـ ترخیص قسمتها و قطعات و لوازم یدکی مورد مصرف کشتیرانی آریا که غیرمجاز یا مجاز مشروط باشد منوط به تحصیل شرط از وزارت صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران