لایحه قانونی راجع به نحوه تأمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تمدید ضمانتنامه‌های وصولی مصوب 1358

لایحه قانونی راجع به نحوه تأمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تمدید ضمانتنامه‌های وصولی مصوب 1358,09,21

ماده واحده – وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ضمانتنامه های وصولی بابت تأمین حقوق گمرکی و سودبازرگانی کالاهای وارده به کشور موضوع تبصره 2 قانون امور گمرکی را که مدت آنها منقضی و یا سررسید آنها در سال جاری معین شده است حداکثر تا پایان اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت با رعایت سایر ضوابط مربوطه تمدید نماید.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران