لایحه قانونی معافیت کالاهای مورد مصرف ارتش جمهوری اسلامی ایران از حقوق گمرکی مصوب 1358

لایحه قانونی معافیت کالاهای مورد مصرف ارتش جمهوری اسلامی ایران از حقوق گمرکی مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۳

ماده واحده – کلیه کالاهائی که تا تاریخ تصویب این ماده واحده از محل اعتبارات بودجه وزارت دفاع ملی و برای مصارف ارتش جمهوری اسلامی ایران از کشورهای خارج خریداری و یا آنکه از طرف دولت و یا مؤسسات خارجی به وزارت دفاع ملی جهت مصرف ارتش اهداء و به گمرکات کشور بنام وزارت دفاع ملی یا ارتش سفارش شده تا آخر سال ۱۳۵۸رسیده یا میرسد با تأئید وزارت مذکور از پرداخت حقوق و هزینه های گمرکی و غیر گمرکی «باستثنای باربری و انبار داری» معاف میباشد.

تبصره ۱ ـ کالاهائی که بنحو بالا بهریک از گمرکات کشور وارد میگردد از انجام تشریفات گمرکی معاف و ترخیص آن منوط به تسلیم اظهار نامه گمرکی و ارائه بارنامه و برگ ترخیص میباشد.

تبصره ۲ ـ کالاهای مصرف ارتش که از تاریخ تصویب این ماده واحده ببعد سفارش داده شود مشمول این معافیت نبوده و در مورد آنان تصمیم مجدد اتخاذ خواهد شد.

نخست وزیر