لایحه قانونی معافیت کلیه داروها و وسائل پزشکی و مصرف شدنی بیمارستانهای وزارت دفاع ملی از پرداخت حقوق گمرکی مصوب 1358

لایحه قانونی معافیت کلیه داروها و وسائل پزشکی و مصرف شدنی بیمارستانهای وزارت دفاع ملی از پرداخت حقوق گمرکی مصوب ۱۳۵۸/۶/۸

ماده واحده- علاوه بر اسلحه و مهمات و لوازم مخابراتی و وسائط نقلیه (موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۵۸/۱/۱۱) کلیه داروها و وسائل پزشکی و مصرف شدنی بیمارستانها که از محل اعتبارات بودجه ای وزارت دفاع ملی برای مصارف نیروهای مسلح از خارج از کشور خریداری و یا آنکه از طرف دولتها و مؤسسات خارجی به وزارت دفاع ملی اهداء میگردد و بنام وزارت دفاع ملی وارد شده باشد از پرداخت حقوق گمرکی و غیر گمرکی باستثناء باربری و انبار داری معاف میباشد.

نخست وزیر