لایحه قانونی نحوه تأمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تمدید ضمانتنامه های وصولی مصوب 1358

لایحه قانونی نحوه تأمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تمدید ضمانتنامه های وصولی مصوب ۱۳۵۸,۰۶,۲۷

ماده واحده- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ضمانتنامه های وصولی بابت تأ مین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون امور گمرکی را که مدت آنها منقضی و یا سررسید آنها در سال جاری معین شده است حداکثر تا پایان پانزده اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت با رعایت سایر ضوابط مربوطه تمدید نماید.

نخست وزیر