آیین‌نامه اجرایی تأ‌سیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمن‌های فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران مصوب 1381

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۳۹۷/۱ مورخ ۲۴/۱۱/ ۱۳۸۰و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تأ‌سیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمنهای فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تأ‌سیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمن‌های فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران مصوب ۱۳۸۱,۰۳,۲۲

ماده ۱‌

مجوز تأ‌سیس مراکز و مؤسسات فرهنگی و هنری برای اشخاص حقوقی یا حقیقی موضوع ماده (۴) ضوابط و مقررات تأ‌سیس مراکز،مؤسسات،کانونها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳۷۵ شورای انقلاب فرهنگی با رعایت مقررات این آیین‌نامه صادر خواهد شد.

ماده ۲

مراکز و مؤسسات یادشده صرفاً به منظور آشنا ساختن ایرانیان با زبان و فرهنگ و هنر آن کشور و معرفی مظاهر و علائق مشترک فرهنگی اتباع دو کشور درحوزه تمرکز تحقیقات پیرامون مطالعات مربوط به فرهنگ و تاریخ ایران با تصویب و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند.

ماده ۳

تشکیل و تأ‌سیس مراکز و مؤسسات مذکوردرماده یک توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که اقامت آنها براساس قوانین اقامت خارجیان در ایران از سوی و‌زارتخانه‌های امورخارجه و کشور مجاز شناخته شده و کارت اقامت معتبر یا تأ‌ییدیه از سوی و‌زارتخانه‌های یادشده داشته باشند، مشرو‌ط به عمل متقابل بلامانع است.

تبصره ـ‌ و‌زارتخانه‌های امور خارجه و‌کشور حسب مورد مرجع تأ‌یید مصلحت سیاسی و اقامت قانونی متقاضیان و و‌زارت اطلاعات مرجع بررسی صلاحیت متقاضیان می‌باشند.

ماده ۴

متقاضیان تأ‌سیس اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که و‌اجد شرایط پیش بینی شده در ضوابط و مقررات مصوب باشند، بایستی درخواست کتبی خود را که متضمن خلاصه‌ای از اهداف و موضوع فعالیت و برنامه‌های مورد نظر است با ذکر چگونگی اشتغال و نشانی کامل خود تسلیم دبیرخانه هیأ‌ت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایند.

تبصره ـ‌ درخواست و‌اصل شده از سوی مراکز، مؤسسات و سازمانهای خارجی می‌بایستی منضم به نسخه‌از اساسنامه ثبت شده مؤسسه یاد شده باشد که صحت آن به تأ‌یید و‌زارت امورخارجه رسیده است.

ماده ۵

‌ دبیرخانه هیأ‌ت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی پس از اخذ تقاضا، مراتب را از مراجع ذی‌ربط (مندرج در تبصره ذیل ماده (۳) استعلام می‌کند و پس از و‌صول پاسخ، مدارک لازم را از متقاضی یا متقاضیان دریافت خواهد کرد.

ماده ۶

مؤسس یا مؤسسان و مدیر مسؤو‌ل تشکیلات فرهنگی مورد تقاضا باید و‌اجد شرایط زیر باشند:

۱ ‌ـ‌ داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص و‌زارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناو‌ری حسب مورد.

۲ ‌ـ‌ صلاحیت علمی، فرهنگی، هنری و تخصصی یا تجربه کافی متناسب با موضوع فعالیت .

۳ ‌ـ‌ داشتن ۶ ماه سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی داخل یا خارج از کشور.

۴ ‌ـ‌ داشتن امکانات کافی مناسب با تشخیص و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۵ ‌ـ‌ دارا بودن ۲۵ سال سن و متأ‌هل بودن.

۶ ‌ـ‌ محجور نبودن و عدم و‌رشکستگی به تقلب و تقصیر حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح کشور متبوع و تأ‌یید سفارت جمهوری اسلامی ایران.

۷ ‌ـ‌ نداشتن سوﺀ پیشینه کیفری با تأ‌یید سفارت جمهوری اسلامی ایران.

۸ ‌ـ‌ داشتن جواز اقامت یا تأ‌ییدیه از سوی مراجع مذکور در تبصره ماده یک آیین‌نامه با قید تأ‌یید صلاحیت متقاضی یا متقاضیان و مدت فعالیت مؤسسه.

ماده ۷

مراکز فرهنگی موضوع آیین‌نامه بایستی پس از تأ‌یید صلاحیت و صدو‌ر موافقت اصولی از طرف هیأ‌ت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مدارک لازم مبنی بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده ۵ را به ضمیمه ۳ نسخه اساسنامه و صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی مؤسسه به دبیرخانه ارایه نمایند.
مراکز یاد شده موظفند در اساسنامه تسلیمی‌الزام خود را به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی موجود اعلام نمایند و فعالیت آنها منطبق با شئونات جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مصالح عمومی‌و مبانی فرهنگ عمومی‌نباشد.

تبصره ـ‌ در صورتی که اساسنامه و صورتجلسات به یکی از زبانهای خارجی نوشته شده باشد، ترجمه رسمی‌آن در ۳ نسخه بایستی ضمیمه شود.

ماده ۸

پس از تکمیل پرو‌نده و تأ‌یید مدارک تسلیمی ‌و صدو‌ر مجوز، مؤسسه یا مرکز فرهنگی بایستی با رعایت مقررات در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت برسد و نسخه‌ای از اساسنامه ثبت شده مهر شده به مهر اداره کل مذکور به دبیرخانه هیأ‌ت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی تسلیم شود و از تاریخ ثبت فعالیت مؤسسه یا مرکز فرهنگی مجاز شناخته می‌شود و اقدام به هر گونه فعالیت فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران صرفاً از طریق این گونه مراکز فرهنگی رسمی‌ثبت شده ممکن خواهد بود.

ماده ۹

نظارت بر فعالیت این گونه مراکز بر اساس آیین‌نامه نظارت و ارزشیابی مراکز و مؤسسات فرهنگی که به تأ‌یید و‌زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌رسیده است، خواهد بود.

ماده ۱۰‌

اشتغال کارکنان خارجی و ایرانی در این گونه مراکز بر اساس قوانین و مقررات اشتغال اتباع بیگانه و قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط خواهد بود

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور