آیین ‌نامه اجرایی ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۴ /۱۰ /۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۲۲ /۳۱۹‌ـ‌۵۶۶۵ / ۱۰۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۹‌ـ‌، آیین ‌نامه ماده (۲۱) قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹,۱۰,۰۴

ماده ۱‌

هیأ‌ت داو‌ری موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه که به منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر و‌اگذاری تشکیل می ‌شود و در این آیین‌ نامه «هیأ‌ت» نامیده می شود، حداکثر دو هفته پس از ابلاغ احکام انتصاب اعضای آن، تشکیل خواهد شد. هیأ‌ت مزبور در او‌لین جلسه، از میان خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهد نمود.

ماده ۲‌

جلسات هیأ‌ت داو‌ری در و‌زارت دادگستری تشکیل می گردد و دبیرخانه آن نیز در و‌زارتخانه مزبور مستقر خواهد بود.

ماده ۳‌

هیأ‌ت حداقل یک جلسه در ماه خواهد داشت که با دعوت کتبی دبیرخانه تشکیل می گردد.

ماده ۴‌

علاو‌ه بر جلسات موضوع ماده (۳) این آیین ‌نامه، با نظر رییس هیأ‌ت و متناسب با تعداد شکایات دریافتی موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه، هیأ‌ت به طور فوق العاده نیز تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ۵‌

در دعوتنامه که توسط دبیر هیأ‌ت تهیه خواهد شد، دستور جلسه قید و مستندات مربوط حداقل یک هفته قبل برای اعضای هیأ‌ت ارسال می ‌گردد.

ماده ۶‌

جلسات هیأ‌ت با حضور حداقل (۵) نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت اعضای حاضر در جلسه اعتبار دارد. نظر اقلیت نیز باید با توجه به ماده (۲۲) قانون برنامه سوم توسعه ، در صورتمجلس قید و به امضا برسد.

ماده ۷‌

در صورتی که هیأ‌ت لازم بداند، در جلساتی که برای رسیدگی به شکایات و اختلافات مربوط به و‌اگذاری تشکیل می شود، طرفین شکایت یا نماینده قانونی آنها نیز حضور خواهند داشت.

تبصره ـ چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی آنها به هر دلیل در جلسه حضور نیابد، برای یک بار دیگر از و‌ی دعوت به عمل می آِید و در صورت عدم حضور مجدد، هیأ‌ت در خصوص موضوع شکایت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می‌ نماید.

ماده ۸‌

خلاصه مذاکرات جلسات هیأ‌ت توسط دبیرخانه تهیه و مصوبات آن توسط رییس هیأ‌ت ابلاغ می گردد.

ماده ۹‌

بر اساس مفاد ماده (۲۳) قانون برنامه سوم توسعه، رأی هیأ‌ت داو‌ری پس از (۱۰) رو‌ز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراست. اگر طی مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور صرفاً در صورت و‌جود عذر موجه برای تأ‌خیر، یکی از طرفین نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور کتبی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضائیه تعیین خواهد شد، خارج از نوبت، به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجراست.

معاو‌ن او‌ل رییس جمهور- حسن حبیبی