آیین‌ نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانک مصوب 1351

آیین‌ نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱,۱۱,۰۱با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

‌در اجراﻯ ماده ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ آئین ‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹‌ قانون پولی و بانکی کشور بشرح زیر تصویب میشود. ‌

ماده ۱ 

 هر گاه اداره امور بانک در مورد ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور بعهده بانک مرکزﻯ ایران واگذار شود این بانک میتواند امور بانک را ‌راساً اداره نماید و یا با تجویز هیئت مذکور در ماده ۳۹ آنرا به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر محول نماید. اشخاص حقیقی یا حقوقی که ‌مامور اداره بانک می ‌شوند مسئولیت داشته و دستورهاﻯ کلی بانک مرکزﻯ ایران را مکلفند رعایت نمایند.

‌ماده ۲ 

 بانک مرکزﻯ ایران یا شخص و اشخاصی که اداره بانک به آنها محول میشود داراﻯ تمام اختیاراتی میباشند که بموجب اساسنامه بانک ‌به هیئت مدیره و مدیر عامل داده شده و از تاریخ واگذارﻯ اداره بانک هیئت مدیره و مدیر عامل بانک اختیارﻯ در اداره بانک نخواهند داشت ولی در ‌صورت تقاضا مکلف به همکارﻯ با اداره ‌کنندگان بانک میباشند. ‌

ماده ۳ 

هرگاه اختیاراتی که بموجب اساسنامه به مدیران داده شده است به تشخیص بانک مرکزﻯ ایران کافی براﻯ اداره بانک نباشد اختیارات لازم ‌با تصویب شورای پول و اعتبار و تائید هیئت مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور اعطاء خواهد شد و همچنین در صورتیکه حسن اداره بانک ‌مستلزم افزایش سرمایه تشخیص گردد افزایش سرمایه و انتشار و فروش سهام جدید با تصویب شورای پول و اعتبار و تایید هیئت مذکور در ماده ۳۹‌ مجاز خواهد بود. ‌

ماده ۴ 

 تعیین حق‌الزحمه و مزایاﻯ شخص یا اشخاصی که اداره امور بانک بآنها محول میشود با بانک مرکزی ایران است.

‌ماده ۵ 

 در مواردﻯ که بموجب ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور ترتیب دیگرﻯ براﻯ اداره امور بانک داده شود ترتیب مذکور با توجه به مفاد این‌ آئین ‌نامه قابل اجرا خواهد بود. ‌

ماده ۶ 

 در مواردﻯ که مدتی براﻯ اداره بانک تعیین نشود تحویل بانک بمقامات منتخب مجمع عمومی موکول به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزﻯ‌ ایران و تصویب شوراﻯ پول و اعتبار و تائید هیئت مذکور در ماده ۳۹ خواهد بود.

‌ماده ۷ 

 هرگاه اجازه تأسیس بانکی قبل از شروع به عملیات لغو شود مراتب به مقامات بانک مربوط و اداره ثبت شرکتها از طرف بانک مرکزﻯ ایران‌ اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار تهران آگهی میشود و از تاریخ اعلام به بانک استعمال این کلمه در مکاتبات آن بانک و تابلو و غیره ممنوع است.

‌ماده ۸ 

 هرگاه الغاء اجازه تأسیس بانک پس از شروع به عملیات بانکی باشد آن بانک از تاریخ الغاء اجازه تا خاتمه تصفیه و آگهی ختم عمل باید‌ طبق دستور بانک مرکزﻯ ایران عمل نماید.

تبصره (اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۵۵)در مواردیکه بانک بر اثر لغو اجازه تأسیس آن منحل شده یا بشود مدیران تصفیه بانک منحله به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تأیید‌ شورای پول و اعتبار تعیین میگردد و شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام بانک را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی‌ختم عمل اعمال نموده و انجام میدهد. ‌

 

‌ماده ۹ 

 در مواردﻯ که برعایت مصالح بانکی و اقتصادﻯ کشور اعطاء اعتباراتی بیش از میزان معمول و متعارف بانک مرکزﻯ ایران براﻯ اداره بانک مشمول این آئین ‌نامه لازم باشد بانک مرکزﻯ ایران میتواند با تأیید شوراﻯ پول و اعتبار و تصویب هیئت مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی ‌کشور و طبق شرایطی که این هیئت تعیین خواهد کرد مبالغ لازم را در اختیار اداره ‌کنندگان بانک بگذارد.

آئین ‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره باستناد ماده ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شوراﻯ ملی در جلسه ‌روز چهارشنبه ۲۷ /۱۰ /۱۳۵۱ در جلسه روز یکشنبه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب کمیسیون دارائی مجلس سنا‌رسیده است. ‌

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی