قانون راجع به معافیت هزینه‌های گمرکی کالاهای کابوتاژی مصوب 1362

قانون راجع به معافیت هزینه‌های گمرکی کالاهای کابوتاژی مصوب ۱۳۶۲,۰۲,۱۵

ماده واحده – کلیه کالاهائیکه بین بنادر جنوب کشور و جزایر خلیج فارس و دریای عمان به نحو کابوتاژ حمل میشود، در صورتی که در یکی از‌بنادر ایران صاحب کالا اظهارنامه پر کرده باشد و گمرک بعداً تأیید نموده باشد، از پرداخت هزینه‌های گمرکی به استثنای هزینه انبارداری معاف میباشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۲/۲۰ به ‌تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی