لایحه قانونی افزایش تعرفه حقوق و عوارض بندری مصوب 1358

لایحه قانونی افزایش تعرفه حقوق و عوارض بندری مصوب ۱۳۵۸,۱۱,۰۶

ماده واحده جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، ردیفهای ۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ ۹ فهرست و جداول پیوست قانون راجع به اجازه تأ سیس سازمان بنادر و کشتیرانی بشرح زیر اصلاح و افزایش مییابد:

 نوع تعرفه  و احد محاسبه  نرخ دریافتی (برحسب ریال)  نرخ پیشنهادی (برحسب ریال)
 حق ورود کشتی بدهانه بندر(ردیف۱تعرفه)  هرتن ظرفیت غیر خالص ثبت شده  ۱  ۳
 حق ورود کشتی به بندر (ردیف۲تعرفه)  هرتن ظرفیت غیر خالص ثبت شده  ۵/۱  ۵
 حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندربا استفاده از (ردیف ۵ تعرفه) اسکله  هرتن کالای (تجاری و یا نفتی) بارگیری یاتخلیه شده  ۷  ۱۲
 حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندربدون استفاده از اسکله (ردیف ۵ تعرفه)  هرتن کالای (تجاری ویا نفتی) بارگیری یا تخلیه شده  ۵/۳  ۶
 عوارض فانوسهای دریائی (ردیف ۹تعرفه  ظرفیت غیرخالص ثبت شده در هر سفر  ۵/۰  ۲

تبصره ـ کلیه مقررات و دستورالعملهای مغایر جدول فوق از تاریخ تصویب این قانون ملغی میگردد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران