بیشتر بدانید Covid-19 وینداد حامی کسب‌وکارهای آسیب دیده از بیماری

برخی از مشتریان وینداد