برای شروع یکی از موضوعات صورتجلسه را انتخاب کنید

صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضا مجاز (سهامی خاص)

شروع

صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تغییر محل شرکت (سهامی خاص)

شروع

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (سهامی خاص)

شروع

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (سهامی خاص)

شروع

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت (سهامی خاص)

شروع

صورتجلسه در خصوص کاهش یا افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره (سهامی خاص)

شروع

برخی از مشتریان وینداد

هنوز برای استفاده از ابزار تنظیم صورتجلسه وینداد مطمئن نیستید؟ ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم

تماس با وینداد

021 - 28 42 78 46