نفی ولد

آیا اگر زوج فقط دادخواست نفی ولد و تقاضای حذف نام نوزاد ازشناسنانه را دهدو از زوجه شاکی نباشد ،قاضی میتواند گزارش یا جرم کیفری برای زوجه درست کند.(دادخواست قبل از دوماهگی نوزاد ارسال شده به دادگاه)

هنوز پاسخی داده نشده است.