اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
فقط با یک جلسه آنالیز رایگان، راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

برای دانلود رایگان این کتاب فرم زیر را پر کنید.

مرحله ۱

مرحله ۲

دانلود

کتابچه الکترونیکی نکات مهم حقوقی استخدام و انواع قرارداد کار

این فرصت را با دیگر همکاران و دوستان خود به اشتراک بگذارید!

هرآنچه که باید درباره اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی در قرارداد‌ها بدانید!

فعالیـت در عرصـه تجـارت بین‌الملـل، بـه دلیـل تفاوت‌هـای بی‌شـمار نظام‌هـای حقوقـی کشـورها کار سـاده‌ای نیسـت. به همین خاطر سال‌هاسـت کـه اتـاق بازرگانـی بین‌المللـی اقـدام بـه تدویـن سـندی تحـت عنـوان اینکوترمـز کـرده اسـت کـه در آن اصطلاحات بین‌المللی مـورد نیـاز بـرای تجـارت بین‌المللـی شـرح داده شـده اسـت. در واقـع ایـن سـند بـه جهـت تسـهیل تجـارت و یکسانسـازی مفاهیـم اسـتاندارد تجـارت بین‌الملـل بـه ویـژه در زمینـه حمل‌ونقـل بین‌المللـی، منبـع پـر کاربـردی بـرای بازرگانـان محسـوب می‌شـود. در این کتاب شما را با این اصطلاحات آشنا خواهیم کرد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد