برای دانلود رایگان این کتاب فرم زیر را پر کنید.

مرحله ۱

مرحله ۲

دانلود

کتابچه الکترونیکی بیمه و مالیات در قراردادها

این فرصت را با دیگر همکاران و دوستان خود به اشتراک بگذارید!

هرآنچه که درباره نحوه محاسبه بیمه و مالیات انواع قرارداد باید بدانید!

در قراردادهـا، مسـائل مر بوط به محاسـبه و پرداخـت مبالـغ بیمـه و مالیـات، بـه دلیـل وجـود مـواد قانونـی متعـدد و پراکنده، همواره چالشـی مهم برای بسـیار ی از افراد و کسبوکارهاسـت. در ایـن کتابچـه قصـد داریـم با تشـریح موضوع کسـورات قانونی، تـا حد ممکن بـه برخـی از قوانیـن موجـود در حیطـۀ بیمـه و مالیات اشـاره کنیم و با بر رسـی برخـی قراردادهـای متـداول در نظـام حقوقـی ایـران و ذکـر مثالهـای حقوقـی و مـوردی، نحـوۀ محاسـبۀ سـهم بیمـه و مالیـات ایـن قراردادهـا را بـرای شـما شـفاف و سـاده کنیـم. همـواره محاسـبۀ بیمـه و مالیـات قراردادهـای مختلف دارای پیچیدگیهـای خاصـی اسـت کـه امیدواریـم کتابچـۀ حاضـر سـهم کوچکـی در تسـهیل ایـن محاسـبات داشـته باشـد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد