اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
فقط با یک جلسه آنالیز رایگان، راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

برای دانلود رایگان این کتاب فرم زیر را پر کنید.

مرحله ۱

مرحله ۲

دانلود

کتابچه الکترونیکی بیمه و مالیات در قراردادها

این فرصت را با دیگر همکاران و دوستان خود به اشتراک بگذارید!

هرآنچه که درباره نحوه محاسبه بیمه و مالیات انواع قرارداد باید بدانید!

در قراردادهـا، مسـائل مر بوط به محاسـبه و پرداخـت مبالـغ بیمـه و مالیـات، بـه دلیـل وجـود مـواد قانونـی متعـدد و پراکنده، همواره چالشـی مهم برای بسـیار ی از افراد و کسبوکارهاسـت. در ایـن کتابچـه قصـد داریـم با تشـریح موضوع کسـورات قانونی، تـا حد ممکن بـه برخـی از قوانیـن موجـود در حیطـۀ بیمـه و مالیات اشـاره کنیم و با بر رسـی برخـی قراردادهـای متـداول در نظـام حقوقـی ایـران و ذکـر مثالهـای حقوقـی و مـوردی، نحـوۀ محاسـبۀ سـهم بیمـه و مالیـات ایـن قراردادهـا را بـرای شـما شـفاف و سـاده کنیـم. همـواره محاسـبۀ بیمـه و مالیـات قراردادهـای مختلف دارای پیچیدگیهـای خاصـی اسـت کـه امیدواریـم کتابچـۀ حاضـر سـهم کوچکـی در تسـهیل ایـن محاسـبات داشـته باشـد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد