مقالات قرارداد خرید و فروش ملک

قرارداد خرید و فروش ملک قراردادی کتبی یا شفاهی است که موضوع آن فروش ملک است. قرارداد فروش ملک بر اساس قانون مدنی تنظیم می‌شود. از آنجایی که قرارداد فروش ملک قراردادی بسیار مهم است و موضوع قرارداد یعنی ملک بسیار باارزش است، در نتیجه خریدار و فروشنده باید در تنظیم این قرارداد بسیار دقیق عمل کنند. در متن این قرارداد باید مشخصات فروشنده و خریدار، مشخصات ملک و قیمت دقیق آن، وجه التزام، خسارت تاخیر و غیره درج گردد. در همین راستا می‌توانید از طریق مطالعه مقالات قرارداد خرید و فروش ملک اطلاعات حقوقی خود را در این زمینه افزایش دهید.

قرارداد خرید و فروش ملک