مقالات مشارکت در تولید

شراکت در کارگاه تولیدی عموماً زمانی اتفاق می‌افتد که حضور فرد به تنهایی برای شروع کار در کارگاه، کفایت نمی‌کند. پیش می‌آید که یک فرد یا سرمایه نقدی دارد بدون کار و مهارت و یا کار و تخصص وی در زمینه‌ای خاص است و سرمایه چندانی ندارد. برای شروع شراکت خود می‌توانید به مقالات مشارکت در تولید مراجعه کنید.

مقالات مشارکت در تولید