name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

با سلام

در صورتی که ایده به صورت فیزیکی بروز پیدا نکرده باشد، می توان به عنوان اسرار تجاری و در قالب قرارداد محرمانگی و عدم رقابت از آن حمایت کرد.

در صورتی که به این قراردادها نیاز دارید می توانید به بانک قراردادهای وینداد مراجعه نمایید.