name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

پاسخ شما مثبت است. قرارداد وستینگ در این زمینه طراحی شده است و به وسیله آن می توان از این قبیل امور جلوگیری کرد. وستینگ واگذاری زمان بندی شده سهام است که طبق آن یک دوره زمانی برای مثال 4 ساله در نظر گرفته می شود و مشخص می شود انتهای هر سال چه میزان سهم قرار است به افراد تعلق بگیرد. این امر موجب می شود که افراد اگر زودتر از موعد تصمیم گرفتند از شرکت خارج شوند سهام خود را به سایرین منتقل کنند.

در این مورد می توانید از قرارداد وستینگ در بانک قراردادهای وینداد استفاده نمایید.