name

فرشاد حسن زاده برنامه‌نویس

2 سال پیش در ثبت و تغییرات شرکت
name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

در صورتی که شما بخواهید شرکت خود را در قالب سهامی خاص به ثبت برسانید، تعداد اعضا نباید کمتر از سه نفر باشد و اگر بخواهید شرکت خود را در قالب مسئولیت محدود به ثبت برسانید تعداد اعضا نباید کمتر از دو نفر باشد.