بیشتر بدانید Covid-19 وینداد حامی کسب‌وکارهای آسیب دیده از بیماری
name

برنامه‌نویس

name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است،نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد.