name

برنامه‌نویس

2 سال پیش در مالکیت فکری
name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

حقوق مالکیت معنوی در واقع حمایت از حق بهره‌برداری از خلاقیت منحصر به فرد یک فرد است. با این حال صرف حمایت از فکر یا ایده نیست بلکه این فکر یا ایده برای حمایت شدن باید به صورت فیزیکی بروز پیدا کند که همان چیزی است که از نظر حقوقی حمایت می‌شود.