name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

یکی از راه های حمایت از یک ایده در زمانی که یک قرارداد یا شرکت منحل می شود این است که ابتدای شروع کسب و کار با کارمندان خود یا با سایر بنیان گذارانی که به ایده شما دسترسی دارند قرارداد محرمانگی انعقاد کنید. در این مورد می توانید به بانک قراردادهای وینداد مراجعه کرده و از قرارداد محرمانگی استفاده کنید.