بیشتر بدانید Covid-19 وینداد حامی کسب‌وکارهای آسیب دیده از بیماری
name

برنامه‌نویس

name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

خیر، سرمایه می تواند در سه قالب ارائه شود:

1- آورده نقدی که همان وجه رایج است

2- آورده غیر نقدی که همان دارایی است

3- خدمات