شرکت مدنی چیست؟

میخواستم بپرسم که منظور از شرکت مدنی چیه؟ چه کاربردی داره؟

name

مهرنوش فتاحی

1 سال پیش در

در قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو مشاع

مطابق مقررات حقوقی 2 نوع شرکت وجود دارد:

1- شرکت تجاری 

2- شرکت مدنی 

شرکت مدنی، شرکتی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود.

شرکت مدنی ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش یا پیشه وری و انجام حرفه و صنعتی به وجود آمده باشد. در شرکت مدنی، مطابق قواعد عام هر یک از شرکا در نفع و ضرر سهیم می باشند. مگر این که برای یک یا چند نفر از آن ها سهم زیادتری منظور شده باشد. طرز اداره شرکت، طبق شرایط مقرر بین شرکا خواهد بود. در واقع در شرکت مدنی توافق میان شرکا نقش تعیین کننده خواهد داشت. شریکی که به اداره کردن شرکت ماذون شده است، می تواند هر عملی را که لازم این امر است، انجام دهد و مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نیست مگر اینکه مرتکب تقصیر یا غفلت و اهمال شده باشد. اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکای متعدد باشد، به نحوی که هر یک به طور استقلال، ماذون در اقدام باشد، هر یک از آن ها می تواند منفرداَ به اعمالی که برای این امر لازم است، مبادرت نماید. اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند، مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد، در صورت عدم تنفیذ شرکای دیگر، در مقابل شرکا ضامن خواهد بود؛ اگرچه برای ماذونین دیگر، امکان برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد. شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اعمال شرکت نماید، ضامن است. شریکی که اموال شرکت در اختیار اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود، مگر اینکه مرتکب تقصیر یا غفلت و اهمال شود. اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین شده باشد، هیچ یک از شرکاء نمی تواند قبل از انقضای مدت از شرکت خارج شود. 

در صورتی که قصد ثبت شرکت دارید می‌توانید از نظرات و مشاوره های کارشناسان حقوقی وینداد بهره‌مند شوید.