بیشتر بدانید Covid-19 وینداد حامی کسب‌وکارهای آسیب دیده از بیماری
name

برنامه‌نویس

name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

در این قبیل از شرکت ها هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر اینکه در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری معین شده باشد.