4 ماه پیش در

سلام ، سئوال من این است آیا به قراردادهای مشاوره ای که الزاما"در محل دفتر شرکت حضور نمی یابند آیا مشمول بیمه قرار میگیرند یا خیر