2 سال پیش در

مطالبه وجه چک از جاعل ضمانت

با سلام و احترام فردی پشت یک چک را بعنوان ضامن دو مهر از شرکتی را زده است. مهرها جعلی بودند و آن فرد نیز در شرکت سمتی ندارد. با شکایت دارنده چک، جعل مهر توسط آن فرد در بازپرسی اثبات شده و کیفرخواست صادر شد. آیا دارنده در دادگاه کیفری جعل میتواند از جاعل (کسی که با ادعای ضمانت مهر جعلی زده) برای مطالبه وجه چک دادخواست حقوقی بدهد؟

name

کارشناس حقوقی وینداد

2 سال پیش در

<p>با سلام:</p><p>در پاسخ به سوال مطروحه لازم به ذکر است شما فقط می توانید تعقیب و مجازات کیفری جاعل را از دادگاه کیفری بابت جعل صورت گرفته بخواهید و بابت مطالبه وجه چک باید به صادر کننده مراجعه نمایید و نمی توانید از کسی که مهر شرکت را در ظهر چک به عنوان ضمانت زده مطالبه نمایید.</p><p>با احترام؛</p><p>تیم حقوقی وینداد</p>