name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

تاسیس شرکت در قالب مسئولیت محدود یکی از قالب های رایج قانون تجارت برای ثبت شرکت است و به این معناست که اگر کسی در آن سرمایه‌گذاری کرد، ملزم نیست که مسئولیت نامحدود را برای جبران شکست شرکت بپذیرد. در واقع به این معنی است که مالکین شرکت به طور شخصی در برابر بدهی‌های شرکت مسئول نیستند و برای جبران بدهی‌های شرکت لازم نیست به دارایی‌های شخصی خود رجوع کنند.