name

برنامه‌نویس

2 سال پیش در ثبت اختراع
name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

باید گفت که یک ایده خام امکان ثبت شدن را ندارد و حتما بایستی در یکی از قالب های حمایتی رایج قانون دربیاید تا امکان حمایت از آن وجود داشته باشد. این قالب های رایج عبارتند از مالکیت صنعتی که خود سه مورد را در بر می گیرد: اسرار تجاری، علائم تجاری و ثبت اختراع