name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

در قانون تجارت صراحتا ذکر شده است که ورشکستگی شرکت و ورشکستگی شرکا هیچ ملازمه و ارتباطی با یک دیگر ندارد. در صورتی که یکی از شرکای شرکت ورشکست شود، طلبکاران شخصی او می توانند در حدود سهمی که او در شرکت دارد طلب خود را وصول کنند. اگر کافی نبود می توانند انحلال شرکت را تقاضا دهند. سایر شرکا در این صورت می توانند سهم او را از دارایی شرکت نقد کرده و او را از شرکت اخراج کنند.