مقالات پیشگیری از جرایم

پیشگیری از جرایم شامل اقداماتی است که سبب می‌شود افراد مرتکب جرم نشوند. این پیشگیری شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری است که هر کدام آثار خود را دارد. برای مثال، یکی از اقدامات رایج در این زمینه تعیین مجازات است. علاوه بر این، پیشگیری از جرم ممکن است غیرکیفری باشد؛ برای مثال، آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی به افراد سبب می‌شود که ذهنیت بزهکاری در افراد شکل نگیرد و دست به ارتکاب جرایم نزنند. این موضوع بسیار گسترده است که در همین راستا، در مقالات پیشگیری از جرایم، به صورت کامل به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم که می‌توانید انواع آن، روش‌ها و سایر موارد را به‌طور کامل مطالعه کنید.

پیشگیری از جرایم رایانه ای