سقف ساعت کارکرد در قرار داد مشاوره

در قرار داد مشاوره، حداکثر ساعت حضور مشاور در ماه چند ساعت می تواند باشد؟ آیا از مقدار معنی بیشتر مشمول بیمه نمی شود؟ طبق بند 5 نمونه قرار داد مشاوره در سایت، مشاور حتما باید در محل شرکت حضور داشته باشد، این با نوع قرار داد در تضاد نمی باشد؟

name

آرش حق شناس

9 ماه پیش در

با سلام.

سقفی برای مشاوره وجود ندارد. مهم ماهیت فعالیت است که باید از نوع مشاوره فکری باشد و در آن کار یدی دخیل نباشد