اگر من از شرکتی که در آن کار می کردم بدون اینکه تسویه شود اخراج شوم به کجا می توانم مراجعه کنم؟

برچسب‌ها: شرکت قرارداد کار
1 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

شما می توانید به هیئت حل اختلاف کار که صالح به رسیدگی هر گونه دعوایی میان کارگر و کارفرما است مراجعه کرده و دادخواستی مبنی بر مطالبه حقوق، سنوات و دیگر مطالبات خود بدهید.