1 سال پیش در

با عرض سلام   خیر نمی توانند خارج از قانون توافقی قرارداد منعقد نمایند .